DOJO-KUN

Inwendige regelment
Fudo Shotokan Karate Deerlijk zet zich volledig in voor het welzijn van haar clubleden: sporters, hun ouders, trainers, bestuurders en alle andere vrijwilligers, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond,
geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of
syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand.


Sport wordt in onze club georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van
de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.

Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te
houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve
waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.

Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van
tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters

Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs,
intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie
en geweld zijn strikt verboden.

Sporters worden beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals
prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.

Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Het clubbestuur doet er alles aan om sporten in
onze club eerlijk, veilig en plezierig te maken en houden. Alle leden tonen respect en begrip voor
de rechten, veiligheid en welzijn van anderen, en gedragen zich op een manier die deze visie van
de club weerspiegelt.